UWAGA! – WAŻNA ZMIANA DOTYCZĄCA GOŁĘBI ZAGRANICZNYCH

W Regulaminie Lotowo-Zegarowym dokonano następujących zmian :
a) w Rozdziale II pkt. 2g po kropce w wierszu 2-gim dokonano wpisu „ Na gołębie z
obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI, oprócz karty
własności należy przedłożyć Oddziałowej Komisji stosowne dokumenty świadczące o
nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez
Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę Klubu
Zagranicznego). Gołębie na które Hodowca nie posiada ww. dokumentów nie mają
prawa uczestnictwa w lotach organizowanych przez PZHGP”.

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU TUTAJ: link