Regulamin o Mistrzostwo PZHGP Oddziału w 2011 roku

Pliki do pobrania

Regulamin_pzhgp_2011 plik .doc

Regulamin_pzhgp_2011 plik OpenOffice

Regulamin_pzhgp_2011 plik .pdf

Regulamin współzawodnictwa lotowego
o Mistrzostwo PZHGP Oddziału Chełm 0208 w 2011 roku.

1.

Mistrzostwo Oddziału Chełm 0208 rozegrane zostanie w następujących kategoriach:
Kategoria A
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria D
Kategoria Maraton
Kategoria AS
Kategoria GMP
Kategoria Młode
najlepsze lotniki w poszczególnych kategoriach
Kategoria Młode Olimpijska
Kategoria Tradycyjna Punktowa

Super mistrz (sumaryczny wynik punktów uzyskanych z gołębi dorosłych i młodych)
Loty narodowe.

2.

Hodowca biorący udział w Mistrzostwie Oddziału składa w macierzystym Oddziale, w terminie ustalonym przez zarząd Oddziału, spis gołębi w ilości dowolnej,
– do 15 kwietnia Oddziały przesyłają spisy do Okręgów,
– do 30 kwietnia Zarządy Okręgów przesyłają spisy do ZG PZHGP wraz z planami lotów swoich jednostek lotujących (dotyczy GMP),
– do 30 kwietnia Zarządy Okręgów przesyłają plany lotów swoich jednostek lotujących do Zarządu Regionu.
W przypadku Mistrzostwa w Kategorii Młode hodowca składa spisy gołębi młodych w ilości dowolnej w macierzystym Oddziale  w terminie do 31 lipca, a Zarządy Oddziałów wymienione spisy wraz z planami lotów składają w Zarządzie Okręgu przed pierwszym lotem konkursowym.

3.

Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 14 lotów z podziałem na kategorie:
– Kategoria A – loty z odległości: 100 – 400 km,
– Kategoria B – loty z odległości: 300 – 600 km,
– Kategoria C – loty z odległości powyżej 500 km,
– Kategoria Maraton – loty powyżej 700 km.
Zdobyty konkurs przez gołębia może być zaliczony tylko do jednej kategorii.

4.

Plan lotów gołębi młodych (Kategoria Młode) może zawierać maksymalnie 5 lotów o kilometrażu 100 – 400 km (dotyczy Okręgów, Regionów i Polski).

5.

Kategoria GMP i Kategoria Młode Olimpijska zostanie rozegrana na zasadach Regulaminu Generalnego Mistrzostwa Polski 2011 roku, zatwierdzonego przez ZG PZHGP.

6.

Kategoria D stanowi sumaryczny wynik uzyskany przez hodowcę z kategorii A, B i C.

7.

Kategorię AS stanowi zespół 4 najlepszych gołębi hodowcy, po jednym w kategorii: A, B, C i M.

8.

Mistrzostwo Lotów Narodowych rozegrane zostanie na zasadach Regulaminu Lotów Narodowych 2011 roku, zatwierdzonego przez ZG PZHGP.

9.

Podstawę zaliczania wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP, pod warunkiem że:
– w lotach zaliczanych do kategorii A-B, B-C, bierze udział min. 20 hodowców i wkładanych jest min. 250 szt. gołębi,
– w lotach zaliczanych do kategorii Maraton bierze udział min. 50 hodowców i wkładanych jest min. 250 szt. gołębi,
– z lotów do 400 km zaliczane będą wyniki z list sekcyjnych lub oddziałowych,
– z lotów od 400 – 700 km zaliczane będą wyniki z list oddziałowych lub połączonych Oddziałów, Rejonów,
– z lotów powyżej 700 km zaliczane będą wyniki z list oddziałowych lub połączonych Oddziałów, Rejonów lub Okręgów,
– z lotów narodowych zaliczane będą wyniki z list konkursowych – rejonowych i okręgowych lub połączonych Okręgów, pod warunkiem koszowania minimum 500 szt. gołębi.
Z każdego lotu można wyliczać wyniki maksymalnie z dwu list konkursowych.

10.

W przypadku lotów narodowych i zdobycia konkursu przez gołębia umieszczonego na spisie do Mistrzostwa Regionu (50), uzyskany wynik może być zaliczony do współzawodnictwa
o Mistrzostwo Regionu w Kategorii C, Maraton i GMP, niezależnie od tego czy lot był ujęty czy też nie w planie lotów jednostki lotującej (14 lotów).

11.

Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20% gołębi startujących w danym locie.

12.

Po zakończonych lotach, objętych planem lotów, hodowca może zgłosić jeden zespół gołębi
w danej kategorii w poszczególnych kategoriach:
–    Kategoria A – 4 gołębie po 5 konkursów,
–    Kategoria B – 4 gołębie po 4 konkursy,
–    Kategoria C – 3 gołębie po 3 konkursy,
–    Kategoria Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy,
–    Kategoria Młode – 5 gołębi po 3 konkursy,

– Kategoria Młode Oddział – 4 gołębie po 6 konkórsów
–  Kategoria AS –  4 gołębie z konkursami w następujących kategoriach:
– 1 gołąb z 5 konkursami w kategorii A,
– 1 gołąb z 4 konkursami w kategorii B,
– 1 gołąb z 3 konkursami w kategorii C,
– 1 gołąb z 2 konkursami w kategorii M.

13.

O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału w Kategoriach: A, B, C, D, Maraton i Młode decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coeficjentów) uzyskanych przez zespół gołębi, a w Kategoriach: GMP i  AS decyduje suma punktów GMP uzyskanych przez zespół gołębi.

14.

Najlepsze lotniki w Oddziale sklasyfikowane zostaną  w następujących kategoriach:
–    Dorosłe samczyki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,
–    Dorosłe samiczki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,
–    Roczne samczyki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,
–    Roczne samiczki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,
–    Lotnik Kat. A – 5 konkursów z lotów kat. A (suma coeficjentów),
–    Lotnik Kat. B – 4 konkursy z lotów kat. B (suma coeficjentów),
–    Lotnik Kat. C – 3 konkursy z lotów Kat. C (suma coeficjentów),
–    Lotnik Kat. Maraton – 2 konkursy z lotów kat. Maraton (suma coeficjentów),
–    Lotnik Kat. GMP – 8 konkursów, w tym: 3-kat.A, 2-kat.B, 2-kat.C, 1-kat.Maraton (suma punktów),
–    Lotnik Kat. Młode – 6 konkursy z lotów 100-400 km (suma coeficjentów); Lotnik Kat. Młode Olimpijska 4 konkursy ( suma coeficjentów )

15.

Indywidualne zestawienia wyników uzyskanych w Mistrzostwie Oddziału przez hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową przekażą do swojego macierzystego Oddziału w terminie do 15 sierpnia.

16.

W Kat. Tradycyjnej Punktowej biorą udział 5 pierwszych gołębi spośród sporządzonych na listach od 1 do 50 (degradacja 0,01 pkt w lotach od 100 do 400 km, powyżej 400 km – 0,03 pkt), natomiast w wyżej wymienionych innych Kategoriach biorą udział wszystkie gołębie, umieszczone na spisach i zdane w ustalonych terminach.

17.

Do weryfikacji na szczeblu Oddziału do indywidualnego zestawienia wyników (kart uzyskanych wyników hodowcy) w poszczególnych kategoriach dołączyć należy:
–    plan lotów (kopia);
–    spis gołębi (kopia);
–    listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK również protokoły przyjęcia gołębi i przylotów;
–    taśmy zegarowe;
–    listy konkursowe;
–    przy systemach ESK: protokoły przyporządkowania obrączek elektronicznych przed sezonem lotowym, po każdej zmianie obrączek elektronicznych oraz po sezonie lotowym;
–    poświadczenia odlotu gołębi;
–    protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwarcia zegarów.

18.

W niniejszym współzawodnictwie lotowym w poszczególnych kategoriach sklasyfikowani zostaną hodowcy do 10 miejsca, w tym 3 mistrzów, a w klasyfikacji lotników do 3 miejsca w każdej
z kategorii. Mistrzowie oraz najlepszy lotnik w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary,
a wszyscy sklasyfikowani i 2 oraz 3 miejsce lotników w poszczególnych kategoriach dyplomy.

Mariusz Sztuber, Wice Prezes ds. Lotowych