REGULAMIN LOTU HARLINGEN

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
OKRĘG LUBLIN
08-500 Ryki, ul. Młynarska 8
Tel.(081)8651505
Regulamin Lotu Harlingen 2015
1. Start gołębi do lotu okręgowego nastąpi z miejscowości Harlingen w dniu 04.07.2015 roku (sobota)
Współrzędne geograficzne Harlingen – N 53°12´09 – E 5°43´21
2. W terminie do 28.06.2015 roku oddziały zgłaszają ilość gołębi jakie wezmą udział w locie Harlingen.
3. Transport gołębi na lot zapewnia Okręg. Koszowanie gołębi odbędzie się 02.07.2015 roku.
Zakoszowane gołębie muszą być odtransportowane do Lublina na ulicę Bursaki 17 (Siedziba Okręgu i Oddziału Lublin) w
godzinach 14:00 – 15:00
4. Na wniosek zainteresowanych Oddziałów ustalone zostaną przez Komisję ds. Organizacji Lotów Okręgowych punkty wkładania
gołębi. Obowiązuje generalna zasada, że punkt wkładania będzie powołany w przypadku gdy będzie nastawiało zegary min. 10
hodowców. Na jednym punkcie mogą być koszowane gołębie z kilku Oddziałów PZHGP.
5. Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy w 2 egzemplarzach protokół.
Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć należy osobie transportującej gołębie
na lot, a osoba ta przekaże wyżej wymienione dokumenty Prezesowi ds. Lotów Okręgu Białystok.
6. Organizatorzy transportu zapewnią, aby na jednego gołębia w kabinie transportowej przypadało minimum 340 cm2 powierzchni
podłogi w klatce transportowej.
7. Koszt każdego biorącego udział w locie gołębia pokrywa Okręg Lublin. W przypadku zgłoszenia dużej ilości gołębi przez
oddziały a zakoszowaniu dużo mniejszej ilości oddziały zostaną obciążone za gołębie zgłoszone w kwocie jaka wyniknie z
rozliczenia ( koszt zakosztowanego gołębia).
8. Z lotu Harlingen sporządzone są listy konkursowe – Okręgowe i połączonych Okręgów.
9. W terminie do 5 dni roboczych po zakończonym locie oddziały prześlą wyliczone wyniki wraz danymi Hodowców do
Rachmistrza Oddziału Świdnik Przemysława Krysy.
10. Na podstawie przesłanych list zegarowych sporządzona zostanie Okręgowa lista konkursowa i połączonych Okręgów. Lista ta
sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród
indywidualnych i zespołowych dla zwycięskich gołębi.
11. W locie udział brać mogą gołębie z całego spisu sporządzonego przez hodowcę do lotów na sezon 2015 roku. Hodowca może
uczestniczyć w locie jedną drużyną 7 sztuk gołębi.
12. Z lotu Harlingen nagrodzonych zostanie 20 najlepszych gołębi i 20 najlepszych zespołów, według następujących zasad:
Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.
Pierwszy gołąb nagrodę rzeczową w wysokości 500 złotych, drugi 300 złotych, trzeci 200 złotych. Tzw. „trójki”: pierwszy zespół
nagrodę rzeczową w wysokości 500 złotych drugi 300 złotych, trzeci 200 złotych, miejsca 4 – 20 gołębie i zespoły otrzymują
pamiątkowe medale i dyplomy.
– obowiązuje seria 3/7
– gołębie zdobywają punkty na zasadach pierwszy gołąb 100 pkt a ostatni na liście konkursowej 80 pkt
13. Przylot gołębi hodowcy zgłaszają do osoby wyznaczonej przez Okręg – Prezes ds. Lotowych (tel. 697705460) w formie
telefonicznej lub SMS. (zgłaszane są tylko trzy pierwsze gołębie oraz trzy pierwsze serie w oddziałach).
14. Wręczanie nagród odbędzie się na Wystawie Okręgu Lublin 2015.
Za Zarząd.
Prezes ds. Organizacji Lotów Okręgowych
Dariusz Gransztof