Propozycja zebrania sprawozdawczego Oddziału za rok 2020 w formie korespondencyjnej wyznaczonego na dzień 28.02.2020r.

– do 14.02.2021r. delegaci złożą wnioski w formie pisemnej uzasadnione zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZHGP do Komisji Rewizyjnej, która to stwierdzi ich zasadność i przeniesie na arkusz jako wnioski dotyczące roku 2021. Wnioski zostaną poddane pod głosowanie.

– do 21.02.2021r. prezes Oddziału i V-ce prezes ds. finansowych przygotują w formie pisemnej sprawozdanie za rok 2020 oraz preliminarz budżetowy na rok 2021 i przedłożą Komisji rewizyjnej.

– do 21.02.2021r Komisja Dyscyplinarna przekaże sprawozdanie w formie pisemnej za rok 2020 do Komisji Rewizyjnej.

– do 21.02.2021r. Komisja Rewizyjna przygotuje sprawozdanie za rok 2020 w formie pisemnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium za 2020r dla Zarządu Oddziału.

– Komisja Rewizyjna wszystkie wyżej wymienione dokumenty spakuje do kopert imiennych i przekaże do 27.02.2021r Zarządom Sekcji z dodatkowa nową zwrotną koperta imienną.

– Zarządy Sekcji wyznaczą miejsce i termin 28.02.2021r oraz godziny Delegatom swoich Sekcji aby zapoznali się z dokumentacją Oddziałową i oddali swój głos. Następnie Zarządy Sekcji kopertę zwrotną imienną z w/w dokumentacją przekażą w tym samym dniu tj. 28.02.2021r do Komisji Rewizyjnej.

– Komisja Rewizyjna na podstawie dokumentacji sporządzi protokół z zebrania Korespondencyjnego Oddziału za 2020r. Kopia protokołu zostanie przekazana wszystkim Prezesom Sekcji w celu zapoznania delegatów jak również członków swoich sekcji.

– Wszystkie w/w czynności muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami COVID – 19.

W przypadku złagodzenia obostrzeń do dnia 26. 02.2021r z których wynikałoby iż można odbyć zebranie ( ok. 40 osobowe i więcej ) odbyłoby się ono w normalnej formie prawdopodobnie w świetlicy na Zawadówce w dniu 28.02.2021r.