PROPOZYCJA REGULAMINU ODDZIAŁU NA SEZON 2015

PROPOZYCJA REGULAMINU współzawodnictwa lotowego

o Mistrzostwo PZHGP Oddziału Chełm w 2015 roku.

1. Współzawodnictwo lotowe gołębi dorosłych i młodych w sezonie 2015 o Mistrzostwo Oddziału Chełm odbywać się

będzie w następujących kategoriach:

– Kategoria A , B , C , D , M , GMP, Roczne, Młode, Punktowa Gołębie Dorosłe i Młode, Super Mistrz, Najlepsza Hodowla Oddziału Chełm Sezonu 2015, Mistrz Junior, Mistrz Senior

– Najlepsze lotniki w poszczególnych kategoriach: A, B, C, M, Dorosłe z największą ilością konkursów, Roczne z największą ilością konkursów, Młode z największą ilością konkursów – biorą udział wszystkie gołębie złożone na spisach w odpowiednim terminie. W kategorii Punktowa Dorosłe pierwsze 50 gołębi na spisie, dotyczy również Super Mistrzostwa i 40 pierwszych na spisie gołębi młodych złożonych do 12.07.2015 r..

2. Hodowca biorący udział w Mistrzostwie Oddziału składa do Zarządu Sekcji, w terminie

ustalonym przez Zarząd Oddziału , spis gołębi.

do 22 marca do Zarządu Sekcji

do 24 marca Sekcje przesyłają spisy do Oddziału,

W przypadku Mistrzostwa w Kategorii Młode hodowca składa spisy gołębi młodych do Zarządu Sekcji w terminie – do 12 lipca , a Zarządy Sekcji wymienione spisy składają do Zarządu Oddziału do 14 lipca.

3. Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 14 lotów z podziałem na kategorie:

– Kategoria A – loty z odległości: 100 – 400 km,

– Kategoria B – loty z odległości: 300 – 600 km,

– Kategoria C – loty z odległości powyżej 500 km,

 • Kategoria Maraton – loty powyżej 700 km,

 • Kategoria Roczne – loty z odległości: 100-powyżej 700 km.

4. Plan lotów gołębi młodych (Kategoria Młode) może zawierać maksymalnie 4 lotów o kilometrażu 100–400 km.

5. Kategoria GMP zostanie rozegrana na zasadach Regulaminu Generalnego

Mistrzostwa Polski 2015 roku, zatwierdzonego przez ZG PZHGP (biorą udział wszystkie gołębie i wybór z list sekcyjnych spełniających warunek punktu wkładań Regulaminu Lotowo-Zegarowego).

 1. Kategoria D stanowi sumaryczny wynik uzyskany przez hodowcę z kategorii A, B i C.

 2. Punktowa Dorosłe biorą udział 5 pierwszych gołębi, spośród sporządzonych na listach od 1 do 50 (degradacja 0,001 w lotach od 100 do 400 km, powyżej 400 km – 0,003)

 3. Super Mistrz – sumaryczny wynik punktów uzyskanych z gołębi dorosłych i młodych

 4. Punktowa Młode biorą udział 5 pierwszych gołębi, spośród sporządzonych na listach od 1 do 40 (degradacja 0,001 pkt), złożone w terminie do 12.07.2015 r.

 5. Najlepsza Hodowla Oddziału Chełm Sezonu 2015 – zespół dziesięciu lotników gołębi dorosłych z największą ilością konkursów + jeden gołąb z lotu organizowanego przez Okręg, np. Harlingen + cztery gołębie młode sezonu 2015 z największą ilością konkursów. Zdobyty konkurs przez gołębia (dorosłe i młode) równy jest jednemu punktowi. Zdobyty konkurs przez gołębia w locie dalekim, np. Harlingen równy jest 10 punktom. Zwycięska drużyna zdobywa największą ilość punktów. Przy równowadze punktów decyduje ilość przelecianych kilometrów przez drużynę gołębi.

 6. Mistrz Junior – hodowcy do 5 lat stażu w PZHGP. Suma zdobytych punktów gołębi dorosłych i młodych, biorą udział wszystkie gołębie, złożone na spisach w określonym terminie, punkty zdobywa pięć pierwszych gołębi na listach konkursowych.

 7. Mistrz Senior – hodowcy powyżej 20 lat stażu w PZHGP. Suma zdobytych punktów gołębi dorosłych i młodych, biorą udział wszystkie gołębie, złożone na spisach w określonym terminie, punkty zdobywa pięć pierwszych gołębi na listach konkursowych.

13. Podstawę zaliczania wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe. Z każdego lotu można wyliczać wyniki maksymalnie z dwu list konkursowych (lista oddziałowa i sekcyjna – spełniająca warunek punktu wkładań Regulaminu Lotowo-Zegarowego), z lotów maratońskich – oddziałowa, wspólna lub okręgowa (maxymalnie z dwóch z wymienionych).

14 . Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20% gołębi startujących w danym locie.

15. Po zakończonych lotach, objętych planem lotów, hodowca zgłasza jeden zespół gołębi

w danej kategorii, spośród ujętych na spisie

– Kategoria A – 4 gołębie po 5 konkursów,

– Kategoria B – 4 gołębie po 4 konkursy,

– Kategoria C – 3 gołębie po 3 konkursy,

– Kategoria Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy,

– Kategoria Młode – 4 gołębie max. 16 konkursów, min. 4 gołębie 14 konkursy lub 4 gołębie z ilością odbytych lotów przez Oddział,

 • GMP – według Regulaminu zatwierdzonego przez ZG PZHGP sezon 2015 (w Oddziale zaliczamy wszystkie gołębie złożone na spisie),

 • Roczne – według Regulaminu o Mistrzostwo Polski (do Oddziału wybór z list oddziałowych i sekcyjnych wg pkt 12, loty od 100-powyżej 700 km),

 • Punktowa Dorosłe – suma punktów zdobytych przez 50 gołębi (od 1 do 50 na spisie),

 • Super Mistrz – sumaryczny wynik punktów uzyskanych z gołębi dorosłych i młodych,

 • Punktowa Młode – suma punktów zdobytych przez 40 gołębi (od 1 do 40 na spisie złożonych do dnia 12.07.2015 r.),

 • Najlepsza Hodowla Oddziału Chełm Sezonu 2015 – zespół 15 lotników z największą ilością punktów z największym kilometrażem,

 • Mistrz Junior – suma punktów zdobytych przez 5 pierwszych gołębi na listach gołębi dorosłych i młodych,

 • Mistrz Senior – suma punktów zdobytych przez 5 pierwszych gołębi na listach gołębi dorosłych i młodych.

16. O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału w Kategoriach:

A, B, C, D, Maraton, Roczne i Młode decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (koeficjentów)

uzyskanych przez zespół gołębi, a w Kategoriach: GMP decyduje suma punktów GMP

uzyskanych przez zespół i serię gołębi, Kategoria Punktowe Dorosłe: suma punktów zdobytych przez 50 gołębi (od 1 do 50 na spisie), Super Mistrz: sumaryczny wynik punktów uzyskanych z gołębi dorosłych i młodych, Punktowa Młode: suma punktów zdobytych przez 40 gołębi (od 1 do 40 na spisie do dnia 12.07.2015 r.).

17. Najlepsze lotniki w Oddziale sklasyfikowane zostaną, spośród wszystkich gołębi ujętych na spisie

hodowcy, w następujących kategoriach:

– Dorosłe samczyki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,

– Dorosłe samiczki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,

– Roczne samczyki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,

– Roczne samiczki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,

(Gołąb roczny może brać udział w obu kategoriach tj w rocznych i dorosłych)

– Lotnik Kat. A – 5 konkursów z lotów kat. A (suma coeficjentów),

– Lotnik Kat. B – 4 konkursy z lotów kat. B (suma coeficjentów),

– Lotnik Kat. C – 3 konkursy z lotów Kat. C (suma coeficjentów),

– Lotnik Kat. Maraton – 2 konkursy z lotów kat. Maraton (suma coeficjentów),

 • Lotnik Kat. Roczne – 5 konkursów od 100-powyżej 700 km (suma coeficjantów)

– Lotnik Kat. Młode – największa ilość zdobytych konkursów przez gołębia z lotów 100-400 km (suma coeficjentów, odbytych lotów przez Oddział).

18. Zarządy Sekcji po dokonaniu weryfikacji sporządzą zestawienia zbiorcze i prześlą je w terminie

do dnia 15 sierpnia oraz potwierdzenie pisemne na adres Sekretarza Oddziału.

Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych (Kat. Młode) Zarządy Sekcji prześlą do Oddziału do 17 września.

19. Ustalenie ostatecznych wyników Mistrzostwa Oddziału Chełm, poprzedzone weryfikacją dokumentacji

lotowej przy udziale wszystkich przedstawicieli Sekcji (data zostanie podana w późniejszym

terminie)

20. Do weryfikacji w Oddziale do indywidualnego zestawienia wyników (kart uzyskanych wyników hodowcy)

w poszczególnych kategoriach dołączyć należy:

– plan lotów (kopia);

– spis gołębi (kopia);

– listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK również protokoły przyjęcia gołębi i przylotów;

– taśmy zegarowe;

– listy konkursowe;

– przy systemach ESK: protokoły przyporządkowania obrączek elektronicznych przed sezonem

lotowym, po każdej zmianie obrączek elektronicznych oraz po sezonie lotowym;

– potwierdzenia odlotu gołębi ;

– protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwarcia zegarów.

!!! Wszystkie dokumenty powinny posiadać komplet podpisów i pieczątek !!!

21. W niniejszym współzawodnictwie lotowym w poszczególnych kategoriach sklasyfikowani zostaną

hodowcy do 20 miejsca, w tym 3 mistrzów, a w klasyfikacji lotników do 20 miejsca w każdej

z kategorii. Mistrzowie oraz najlepsze 3 lotniki w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i

dyplom, a przodownicy do 10 miejsca i lotniki do 10 dyplomy. Zarząd Oddziału za zgodą hodowcy może zamienić wyżej wymienione nagrody na artykuły potrzebne przy hodowli gołębi.

Z poważaniem,

Mariusz Sztuber

Prezes ds. Lotowych