NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ODDZIAŁU

Chełm dnia 04.11.2017

Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych

Oddział 0208 Chełm

ul. Starościńska 10B

22-100 Chełm

Zaproszenie

Zarząd Oddziału 0208 Chełm Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału 0208 Chełm w dniu 26.11.2017 (niedziela) o godzinie 15:00 w siedzibie Oddziału ul. Bieławin 4
w Chełmie.
W przypadku braku kworum drugi termin ustala się na godz. 15:15.
Zebranie zwołuje się w
sprawie podziału Oddziału 0208 Chełm na dwa oddziały
z następującym porządkiem obrad:

1.      Przywitanie przybyłych delegatów,
2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
3.      Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
4.      Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
5.      Głosowanie jawne delegatów nad wnioskiem o podział Oddziału 0208 Chełm na dwa.
6.      Ogłoszenie wyników głosowania.
7.      Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Sekretarz                                                                                Prezes

Zarządu Oddziału Chełm                                                      Zarządu Oddziału Chełm